Zasady kierowania

Pobyt w Domu jest przyznawany na podstawie decyzji administracyjnej, Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu, w oparciu o wniosek zainteresowanej lub jej prawnego przedstawiciela. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego MOPS w Suszu pod numerem telefonu (55) 2787-995 lub bezpośrednio do placówki ŚDS (55) 2789-103, której siedziba mieści się przy ulicy Kościelnej 1 w Suszu.

Jakie dokumenty należy złożyć:

  1. Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy lub jej przedstawiciela ustawowego,
  2. Pisemną zgodę osoby zainteresowanej na uczestnictwo w zajęciach,
  3. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego
    ośrodka pomocy społecznej. Wywiad środowiskowy zawiera szczegółowe informacje na temat danych osoby ubiegającej się o pobyt w ŚDS, sytuacji rodzinnej osób wspólnie zamieszkujących, zawodowej, zdrowotnej itd.
  4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z podaną przyczyną niepełnosprawności,
  5. Opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy,
  6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS, a w przypadku kierowania do ŚDS osób przewlekle psychicznie chorych – zaświadczenie/opinia psychiatry/psychologa,
  7. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu emerytalno – rentowego.