RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie Rozwoju z siedzibą w Bratianie przy ul. Welskiej 1, tel. 552789103, e-mail: kierownik@sdssusz.pl;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób ( Rafał Kolasiński, Susz ul. Kościelna 1, telefon 660719479,);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
i. informacji i promocji aktywności i osiągnięć uczestników oraz utrwalania pozytywnego wizerunku ŚDS w Suszu ul. Kościelna 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. aogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. na podstawie udzielonej zgody);
4) odbiorcami Pani/Pana dane osobowe mogą być podmioty prowadzące działalność dziennikarską, oraz podmioty którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, a po tym okresie nie będą dalej przetwarzane w żadnym innym celu;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i złożenia go w siedzibie administratora, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi realizację celów wskazanych w pkt 3;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.