O nas

Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych. Jest placówką działającą w ramach Stowarzyszenia Rozwoju z siedzibą w Bratianie. Działalność prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest stworzenie osobom powyżej 18 roku życia systemu wsparcia społecznego poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez świadczenie następujących usług:

  • Treningu funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
  • Treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w Urzędach, w Instytucjach Kultury;
  • Treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udziałem w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
  • Poradnictwa psychologicznego;
  • Pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
  • Pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym; uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
  • Niezbędną opiekę;
  • Terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
  • Innych formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcie zatrudnienia w zakładach pracy chronionej;
  • Integrowanie uczestników ze środowiskiem lokalnym poprzez współpracę ze szkołami i innymi placówkami ŚDS.